Disclaimer & privacy policy

Deze website is eigendom van Bouwinnovatie vzw
Contactgegevens:
Adres: Maastrichtersteenweg 254 - 3500 Hasselt
T +32 (0)471 38 12 31 - E-mail: info@bouwinnovatie.be

Ondernemingsnummer: BE 0423.082.326

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bouwinnovatie vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Bouwinnovatie vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Bouwinnovatie vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Bouwinnovatie besteedt grote zorg aan de inhoud van de website en streeft ernaar dat deze informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Toch kan het gebeuren dat gegevens van onze exposanten en partners veranderen zonder dat Bouwinnovatie hiervan op de hoogte is. Bouwinnovatie kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden, indien de geboden informatie niet juist blijkt te zijn of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bouwinnovatie vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Bouwinnovatie vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Bouwinnovatie vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Copyright

Alle teksten, documenten en beelden zoals gebruikt op deze website zijn eigendom van Bouwinnovatie. Het is niet toegestaan om gegevens van deze sites gedeeltelijk of volledig te reproduceren en te publiceren. Het zonder voorafgaande toestemming gebruiken van informatie van deze website, voor wat voor doeleinden dan ook, is strafbaar.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u die zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Geslacht;
 3. Geboortedatum;
 4. Adresgegevens;
 5. Telefoonnummer;
 6. E-mailadres;
 7. IP-adres;
 8. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 9. Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 10. Internetbrowser en apparaat type;
 11. Bankrekeningnummer;
 12. Eventueel KBO-nummer.

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige gegevens. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. De gegevens die wij gebruiken zijn de volgende:

 1. Het afhandelen van uw betaling;
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 3. Deelname aan de jaarlijkse bezoekerswedstrijd
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 5. Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 6. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden enkel door Bouwinnovatie en haar partners verwerkt voor het toezenden van informatie over onze activiteiten en die van haar relaties. Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden. Bouwinnovatie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid ervan.

De persoonsgegevens verzameld via deelname aan de jaarlijks georganiseerde bezoekerswedstrijd, worden enkel van de personen die het vakje op het wedstrijdformulier niet aangevinkt hebben (dat de gegevens niet gecommuniceerd mogen worden met de betrokken partners van de wedstrijd) opgeslagen. Deze worden na verwerking van de harde schijf verwijderd en op USB-stick bewaard in een beveliigde archiefplaats. Deze gegevens worden enkel mits gegeven toestemming via het wedstrijdformulier ter beschikking gesteld van de wedstrijdpartner(s) indien zij deze opvragen. De wedstrijdpartner(s)/standhouder(s) wisselt elke beurseditie (in functie van de wedstrijdprijzenpot). De gegevens worden max. 5 jaar bewaard.

Bouwinnovatie vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Bouwinnovatie vzw, Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt, info@bouwinnovatie.be

 

Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:

•Om op uw aanvraag te kunnen antwoorden.

•Om u onze nieuwsbrief te bezorgen.

•Om de voorbereiding van uw beursbezoek op uw noden en behoeften af te stemmen en u te informeren.

•Om uw deelname aan de beurs te kunnen bevestigen en als exposant op te nemen in de website en catalogus. 

Bouwinnovatie vzw kan verder anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?
Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

•Toegang of wijziging door onbevoegden 
•Onjuist gebruik of bekendmaking 
•Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen. We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

 

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens? 
De voorzitter van Bouwinnovatie vzw is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@bouwinnovatie.be

 

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens? 

Conform Verordening 2016/679 van 27 april 2016 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bouwinnovatie vzw, Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt, info@bouwinnovatie.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren of zelfs te verwijderen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Daarnaast heeft de gebruiker het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwinnovatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Aan de hand hiervan heeft de gebruiker het recht om de persoonsgegevens die Bouwinnovatie van u beschikt in een computerbestand naar de gebruiker of een andere, door de gebruiker genoemde organisatie, te sturen. Bouwinnovatie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren. Tot slot heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Duur bewaring gegevens
Bouwinnovatie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

De gegevens worden alleszins bewaard zolang de gebruiker een account heeft bij Bouwinnovatie. Indien de gebruiker beslist om het account te verwijderen, gaan wij binnen een redelijke termijn over tot het wissen van uw gegevens, tenzij wij deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting dienen bij te houden, zoals in het kader van BTW-verplichtingen. In dat laatste geval worden de gegevens gewist van zodra deze wettelijke verplichting ophoudt te bestaan.

 

Het gebruik van 'cookies'

De website van Bouwinnovatie maakt gebruik van 'cookies' om informatie over o.a. je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, en het gebruik van onze website in kaart te brengen. 'Cookies' helpen ons om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De verkregen informatie zal niet buiten Bouwinnovatie gebruikt worden.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigbaarheid

Bouwinnovatie behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op dinsdag 20 maart 2018.

Bouwfases

Als je wil bouwen of renoveren, is een goede voorbereiding al het halve werk. Ga op zoek naar de juiste bouwpartners om jouw bouwdroom te realiseren volgens de bouwfase waar jij voor staat.

Bekijk bouwfases

Exposanten

Raadpleeg het alfabetisch overzicht van onze exposanten of zoek alfabetisch of volgens categorie naar meer informatie over de exposanten die jij wil bezoeken.

Bekijk onze exposanten

Beursplan

Raadpleeg het beursplan om je beursbezoek goed voor te bereiden. Aan de hand van het beursplan krijg je immers al snel een idee van welke exposant waar staat.

Raadpleeg het beursplan

Openingsuren

Alle praktische informatie zoals wanneer vindt Bouwinnovatie plaats, welke openingsuren, het adres, speciale infosessies, toegangsprijzen, enz. ... vind je op de volgende pagina.

Raadpleeg de openingsuren

Schrijf je nu in!

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.